Home of the Korematsu Coyotes

3100 Loyola Dr.

Davis, CA 95618

(530) 757-5358

Korematsu